Algemene voorwaarden

Algemene_voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 2-Wielers Hensels zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2-Wielers Hensels worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 2-Wielers Hensels ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van 2-Wielers Hensels zijn vrijblijvend en 2-Wielers Hensels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 2-Wielers Hensels. 2-Wielers Hensels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 2-Wielers Hensels dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3

Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Betaling dient te geschieden onder rembours dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.3

Bij vooruitbetaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van 2-Wielers Hensels

3.4

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 2-Wielers Hensels bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien 2-Wielers Hensels haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 2-Wielers Hensels om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 2-Wielers Hensels gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 2-Wielers Hensels

Artikel 4. Levering

4.1

De door 2-Wielers Hensels opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van 2-Wielers Hensels In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 2-Wielers Hensels verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u 2-Wielers Hensels daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 2-Wielers Hensels de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan 2-Wielers Hensels te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat
de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 2-Wielers Hensels, dan wel tussen 2-Wielers Hensels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 2-Wielers Hensels, is 2-Wielers Hensels niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 2-Wielers Hensels.

Artikel 8. Overmacht

8.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 2-Wielers Hensels ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 2-Wielers Hensels gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 2-Wielers Hensels en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 2-Wielers Hensels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 2-Wielers Hensels vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2

2-Wielers Hensels is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2-Wielers Hensels Munstergeleen


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  13.00u - 17.00u
Dinsdag:  Gesloten
Woensdag:  13.00u - 17.00u
Donderdag:  13.00u - 17.00u
Vrijdag:  13.00u - 17.00u
Zaterdag:  9.00 - 16.00u
Zondag:  Gesloten
 
Voor reparaties blijven we op afspraak werken.
Dit kan telefonisch op maandag , woensdag , donderdag en vrijdag 9.00u -12.00 en 13.00 - 17.00
Op zaterdag van 9.00 -16.00
LET OP!!!!
Zaterdag 12 augustus zijn wij geopend tot 12 uur. Voor meer info zie nieuwsartikel op deze website

Vanaf 15 augustus t.e.m. 29 augustus zijn wij gesloten!


Facebook


Financiering